Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • ramy prawne wydatkowania środków pomocowych w nowym programowaniu perspektywy finansowej;
 • podział interwencji  na poziomie krajowym i regionalnym
  • wstępne założenia,
  • obszar wsparcia,
  • charakterystyka potencjalnych beneficjentów,
  • wielkość dofinansowania,
  • zarys wydatków kwalifikowanych;
 • pisanie projektów – zajęcia warsztatowe:
  • metodologia przygotowania projektu inwestycyjnego
  • analiza planowanych źródeł finansowania
  • budżetowanie projektu, kwalifikacja wydatków w projekcie
  • konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta
  • procedura oceny wniosku – karta oceny formalnej i merytorycznej projektu
  • najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu projektu;
  • definiowanie pomysłu/idei projektu i formułowanie jego koncepcji,
  • definiowanie celów i zadań projektu, definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu
  • analiza systemu oceny i kryteriów wyboru projektów
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu inwestycji.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.