Specjalista ds. ochrony środowiska

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Oferowany przez nas kurs pozwoli Panu/i na zorientowanie się w najnowszych przepisach związanych z ochroną Matki Ziemi. Podczas szkolenia podejmiemy wszelkich starań aby cała wiedza była przekazana w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta! Chodzi o to, aby każdy absolwent naszego kursu mógł swoją wiedzę spożytkować i obrócić teorię w praktykę, by walczyć o zdrowsze powietrze, grunty, wody itp.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Prawo wspólnotowe – podstawowe zasady oraz dyrektywy.
  • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z 26 sierpnia 2013 roku ( Dz. U. z 2013  poz.1232  z późniejszymi zmianami)
   • układ i zawartość oraz powiązania z innymi ustawami regulującymi zagadnienia ochrony środowiska
   • obowiązki organizacji i przedsiębiorstw wynikające bezpośrednio z ustawy, dotyczące funkcjonowania oraz procesów inwestycyjnych z uwzględnieniem najnowszych zmian.
 • Przepisy wykonawcze do ustawy POŚ:
  • omówienie przepisów
  • realizacja przepisów wykonawczych w praktyce (uzyskiwanie pozwoleń, zgłaszanie, opracowanie informacji o korzystaniu ze środowiska i wnoszenie opłat)
  • omówienie zmian dotyczących pozwoleń zintegrowanych
  • omówienie nowych  zasad sporządzania wniosku
   o wydanie pozwoleń w zakresie emisji gazów i pyłów.
 • Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska:
  • podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków,
  • aktualne terminy realizacji obowiązków sprawozdawczości,
  • zasady obowiązkowego sporządzenia raportu dla Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (raport KOBIZE),
  • zasady prowadzenia monitoringu korzystania ze środowiska i obowiązki z nich wynikające,
  • obowiązki ewidencyjne i ich podstawy prawne – wymagania aktualne oraz planowane zmiany,
  • rodzaje sprawozdań, wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania.
 • Realizacja inwestycji a Prawo Ochrony Środowiska
  • zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawa,
  • postępowanie z substancjami chemicznymi (REACH),
  • baterie i akumulatory – zasady pobierania i zwrotu, dokumentowania przyjęcia akumulatorów, wymagana sprawozdawczość w zakresie pobranej opłaty depozytowej – obowiązujące w 2011 roku,
  • obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.
   Ustawy powiązane z Prawem Ochrony Środowiska
 • Gospodarka odpadami – Ustawa o odpadach z  2013 R i akty wykonawcze do tej ustawy:
  • omówienie  definicji i pojęć takich jak :
   • klasyfikacja odpadów,
   • odpad niebezpieczny,
   • utrata statutu odpadów,
   • produkty uboczny,
   • zasada bliskości,
   • opłata produktowa,
  • omówienie zmian związanych z zasadą bliskości.
  • zasady postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (azbest, PCB, oleje odpadowe, odpady medyczne i weterynaryjne – przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami.
  • zasady  prowadzenia niezbędnych  uzgodnień administracyjnych (pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie lub unieszkodliwianie odpadów, wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka Województwa.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

CERTYFIKAT I ZAŚWIADCZENIE

 • EVDC (European Vocational Development Certificate), wydawany przez
  Research and Development Centre ltd, United Kingdom.
 • Zaświadczenie wydawane przez KIRG.
 • Egzamin: TAK (2 ostatnie godziny szkolenia, w tym powtórzenie materiału
  i przygotowanie).

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie portal.szkolen.pl.